Методичка радионица

МЕТОДИЧКА РАДИОНИЦА ПОДРУЖНИЦЕ МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО

Руководилац:

 др Војислав Андрић

dr_vojislav_andric

 www.diofant.org/metodickaradionica

Методичка радионица је облик необавезног и добровољног интерaктивног рада наставника који изводе наставу математике на свим нивоима. Обухвата следеће садржаје:

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ је онај део радионице који је намењен изношењу конкретних дидактичко-методичких искустава наставника у оквиру кога ће учесници радионице имати прилику да колегама прикажу све оно што је везано за успешну методичку транс-формацију појединих наставних садржаја, али и за успешно коришћење наставних метода и облика рада, метода проверавања и оцењивања и друге наставне појединости.

МЕТОДИЧКЕ МИНИЈАТУРЕ имају задатак да учесницима радионице презентују неки успешан мини-методички захват, успешну методичку трансформацију неког математичког појма, неко елегантни дидактичко-методички детаљ и слична решења.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ ће бити прилика да свако од учесника радионице прикаже неки интересантан текст, рад, књигу, интернет прилог или неки други мето-дички садржај који сматра да је занимљив и који препоручује осталим колегама да проуче и примене у наставној пракси.

ЗАНИМЉИВ ЗАДАТАК је онај део радионице који ће омогућити учесницима радионице да поставе или прикажу неки леп проблем, неко нестандардно решење задатка, решење проблема на више начина …

МОЈ ЧАС је екстерни облик реализације Методичке радионице и састојаће се у одржа-вању угледних и огледних часова у вашим одељењима уз присуство осталих заинтере-сованих колега, а циљ ових активности је непосредно преношење конкретних методичких искустава и критички однос према наставној пракси који подразумева анализу приказаних часова од стране присутних

Методичка радионица може имати и друге садржаје које по потреби или као интере-сантне предложе учесници радионице, али неки од садржаја могу и изостати уколико за њих нема одговарајућих прилога.

Методичка радионица ће имати и своја догађања између састанака, јер ће сви учесни-ци радионице бити повезани Интернет везом што ће омогућити да занимљиви методички прилози циркулишу и у међувремену, али и да заједнички кроз предлоге и дискусију решавамо појединачна методичка питања и проблеме.

Очекује се добровољно активно учешће свих учесника Математичке радионице у смислу сопствених прилога програму радионице, али и предлога шта би желели да чујете и видите. Принцип пријављивања је једноставан. Када год неко од учесника има нешто да прикаже, изложи или предложи јавља се e-mailom професору Андрићу на електронску адресу voja.andric@gmail.com и на тај начин добијамо предлоге за реализације наредних радионица.