↑ Повратак на Пројекти

Играоница за предшколце

ПРОЈЕКАТ

ПОДРУЖНИЦЕ МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО

МАТЕМАТИЧКА ИГРАОНИЦА
ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Локални акциони план за децу Ваљева за 2017. годину

ПОКРОВИТЕЉ ГРАД ВАЉЕВО

valjevogrb

О ПРОЈЕКТУ

Деца предшколског узраста имају значајне потребе у погледу упознавања света око себе, који најчешће упознавају као целину а не парцијално или кроз појединачне дисциплине. Кроз интердисциплинарни приступ се омогућује да се дете сусреће са чињеницама и појавама кроз игру, решавање проблема и истраживачке методе рада. Математичке и друге појмове дете усваја у ширем контексту, повезује их и гради своје структуре мишљења. Усвојена почетна знања из области блиских математици дете преноси и у друге области и примењује их у окружењу и пракси.  Овакав приступ афирмише креативно учење које подстиче развој дечијих потенцијала.  У циљу подстицања развоја интелигенције, правилног логичког мишљења и закључивања као и развоја креативности, потребно је предузимати низ активности које су усмерене ка томе.  Посебно је значајно утицати на развој социјалних компоненти, подсти-цањем дружења и заједничких активности ученика истих или сличних узрасних категорија и интересовања.

Међу проблемима савременог друштва је и однос деце према неким новим технологијама, оличен у нерационалном коришћењу нових технологија у неедукативне сврхе. Овај проблем се у новије време нарочито ,,спушта“ у најраније узрасте.  Мишљења смо да што раније у развоју детета треба кренути са подстицањем правилног логичког размишљања, повезивања и учења снабдевеног методама које су блиске деци тог узраста, а базирају се на игри и учењу помоћу игре.

Математика и природне науке, које су јој сродне, на најбољи начин подстичу активирање оних компоненти интелигенције деце које су у непосредној вези са креативношћу, правилним логичким мишљењем и закључивањем.  Кроз подучавање у предшколском периоду и кроз наставу у школи морају се створити услови да деца разумеју математику применом одређених вештина, својствених узрасту, у решавању стварних проблема.

Мислити правилно, значи имати способност организовања информција, упоређивања величина и сагледавања нихових односа.  Савремени свет и време технологија придају већи значај примени математичких начела на решавање нових проблема. Учећи математичке појмове, деца треба да усвајају технике које ће им у каснијем периоду помоћи приликом планирања, резоновања и размене решења проблема.  Имајући у виду наведено уочава се мењање циљева математичког образовања и поступака и метода оних који их подучавају, па закључујемо да у што ранијим узрастима треба почети са осмишљеним облицима математичког образовања заснованог на игри и облицима рада који имају мотивациони каректер.

ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈИ ПРОЈЕКТА

 • подстицање развијања когнитивних способности обухваљене предшколске популације
 • развијање социјално пожељних облика понашања
 • развој основног логичког апарата и интелекта полазника
 • указивање на значај стварања одговарајућих услова за развој почетних математичких појмова
 • наглашавање улога и поступака васпитача кроз стварање услова за откривање и изграђивање логичко-математичких сазнања
 • стварање идеја за изворе активности погодних за развој почетних математичких појмова
 • извођење основних полазишта у посматрању, планирању и евалуацији процеса развоја почетних математичких појмова
 • учешће око 250 деце предшколског узраста

ПРОГРАМ РАДА

 • Игра као метод у упознавању основних математичких појмова
 • Геометријска тела и облици
 • Односи и мерне јединице
 • Појам скупа
 • Појам броја
 • Математичка разонода – квиз
Игра као метод у упознавању основних математичких појмова

Истраживање игре показује да дечија игра, као самостална, спонтана активност, која је сама себи сврха, има и посебан значај и потенцијал за развој логичко-математичких сазнања. Игра у деци покреће низ унутрашњих процеса: предвиђање, анализу и комбиновање, развој и промену образаца понашања, што доприноси развоју дечјих концепата о свету.

 

Појам скупа


Скуп је један од основних појмова у математици, стога га формирамо водећи рачуна о заједничкој особини које имају сви чланови тог скупа. Деца већ до предшколског узраста су стекла елементарна знања о скуповима, па кроз разне игре деца ће повезивати разне предмете по заједничком својству (предмете по боји, величини, облику),  бројање елемената скупа као и придруживање са другим скуповима.

 

Појам броја

Како су деца предшколског узраста већ упозната са појмом броја, циљ је децу разним играма увести у процес  бројања, повезивања бројева у одређени низ по неким особинама. Деца су  подељена у три групе, и добијају три различите игрице ( да поређају у растући и опадајући поредак, да придруже елементе скупа скупу са одређеним бројем елемената,  да придруже број одређеном скупу). На крају бацају коцку, као завршну игру  за све три групе, и померају се у одређеном смеру за онолико корака који су број добили.

 

Геометријски облици и тела

За развој деце предшколског узраста посебан значај има упознавање геометријских појмова јер се деца тиме оспособљавају за правилно схватање простора. Прављењем разних фигура помоћу танграма, разнобојних штапића, и игром памћења , деца на интересантан начин упознају геометријске фигуре. Посматрајући разне моделе геометријских тела, деца врло брзо успевају да их повежу са телима из околине.

 

Односи и мерне јединице

Мерење за децу предшколског узраста је апстрактна операција, али оно је јако важно јер код деце унапређује интелектуални развој. Кроз игру „жути, црвени и плави“  деца праве покрете задате од стране наставнике чиме вежбају релације напред-назад, горе-доле, изнад-испод, лево-десно (нпр. плави 2 корака десно, црвени 3 корака напред, жути пролазе испред плавих...). Наставник у разговору заједно са децом  наводи разне примере из окружења шта се све мери и чиме се може мерити.

 

Математичка разонода - квиз

Као завршну активност деца ће имати интересантан квиз на ком ће показати стечена знања и кроз игру показати каква су им прва искуства у упознавању математике.